Po spotkaniu w sprawie spalarni

W dniu 18 czerwca br. w hotelu „Cztery Brzozy” w Kowalach odbyło się spotkanie otwarte naszego Stowarzyszenia. Podsumowano na nim roczny okres aktywności organizacji, omówiono stan bieżący spraw dotyczących funkcjonowania Zakładu Utylizacyjnego oraz kwestie związane z planowaną budową spalarni odpadów w Szadółkach.

Oto najważniejsze tezy wygłoszone podczas spotkania:

 1. Przyjęty przez ZUT „Program działań związanych z eliminacją/redukcją uciążliwości odorowych”. jest realizowany tylko częściowo i niestety z opóźnieniami.
 2. Wykonany, po stosownej decyzji Marszałka Województwa, przegląd ekologiczny został przeprowadzony nierzetelnie, a wnioski w nim zawarte, dotyczące oddziaływania ZUT na powietrze, nie zostały oparte na pomiarach.
 3. Oddziaływanie odorowe Zakładu Utylizacyjnego na okolicę 10-krotnie przekracza zwyczajową normę wymienioną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie. Zatem odór może być odczuwalny w odległości 5km od ZUT zamiast 500m, o których mówi zwyczajowa norma.Zasięg oddziaływania ZUT w Szadółkach:
  1. I strefa do 2-3km
  2. II strefa do 4-5km

  Na podstawie wskazań internautów na Mapie Smrodu dostępnej na www.szadolki.pl (w dniach 1.04-17.06.2013 r.)
  Obraz1
  (Wyznaczenie zasięgu odorów pochodzących z ZUT zostało dokonane na podstawie wskazań anonimowych użytkowników Internetu, którzy taki sposób określili swoje subiektywne odczucia zapachowe. Wyznaczone strefy obrazują większe (I strefa) lub mniejsze (II strefa) prawdopodobieństwo wystąpienia odorów, przy czym bieżąca dolegliwość lub jej brak w danym miejscu zależy od warunków pogodowych, przebiegu procesów biologicznych lub technologicznych w ZUT oraz ukształtowania terenu. Pomimo tych zastrzeżeń, ze względu na dużą powtarzalność wskazań można uznać, że powyższa ich interpretacja obrazuje rzeczywisty stan problemów odorowych związanych z ZUT)

 4. Spalarnie odpadów wydają się być koniecznym elementem gospodarki odpadami. Tak jest w całej Zachodniej Europie. Najbardziej popularna jest technologia rusztowa, która w obecnym stanie wiedzy i możliwości technologicznych jest skomplikowaną fabryką chemiczną, której celem jest m.in. minimalizacja wpływu spalarni na środowisko.
 5. W ubiegłych latach zostały wykonane trzy analizy lokalizacyjne planowanej spalarni odpadów. Tylko jedna z nich wskazała Szadółki jako najlepsze miejsce do budowy tego obiektu. Zbadanie czy została wybrana najlepsza opcja wymaga czasu. Stowarzyszenie w najbliższych tygodniach zamierza poświęcić się temu tematowi.
 6. Niezależnie od powyższego, już teraz należy stwierdzić, iż we wszystkich trzech analizach lokalizacyjnych nie zostały należycie wzięte pod uwagę następujące fakty, które powodują, że sytuowanie spalarni w Szadółkach jest błędem:
  1. Podmiotem przygotowującym inwestycję jest ZUT a więc firma, która w ostatnich latach realizowała program modernizacji składowiska w Szadółkach. W obecnej chwili najważniejsze elementy składowe zmodernizowanego Zakładu nie funkcjonują prawidłowo, bo zostały źle zaprojektowane lub wykonane (sortownia, kompostownia, system odgazowania kwatery 800/2, generatory, pochodnia biogazowa). Nie wykonano też do tej pory systemu odgazowania kwatery 800/1. Ponadto ubiegłoroczna kontrola Wojewodzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska wykazała ponad 20 innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładu.
   Wszystko to, w obliczu o wiele bardziej skomplikowanego wyzwania jakim jest budowa spalarni wraz z systemem oczyszczania, dyskwalifikuje ZUT jako podmiot przygotowujący, a potem współodpowiedzialny za eksploatację projektowanego przedsięwzięcia.
  2. Od wielu lat okoliczni mieszkańcy są nękani odorami pochodzącymi z ZUT. Po modernizacji Zakładu w latach 2008-2011, problemy odorowe zamiast się zmniejszyć – nasiliły się.
   Wbrew głoszonym oficjalnie opiniom, budowa spalarni odpadów w Szadółkach także nie przełoży się na zmniejszenie dolegliwości zapachowych.
   Źródłem fetoru są bowiem istniejące kwatery składowania oraz proces kompostowania resztek biologicznych, natomiast spalana ma być tylko frakcja energetyczna śmieci.
  3. Trudno sobie wyobrazić gorszą lokalizację w przypadku wystąpienia awarii obiektu. Projektowana spalarnia będzie położona w jednym z wyższych punktów w Gdańsku z przewagą wiatrów skierowaną na miasto. Obserwując naszą batalię o sprawdzenie oddziaływania wysypiska na otoczenie, można wysnuć łatwy wniosek, że istniejące instytucje kontroli środowiska i system prawny nie jest przygotowany na szybką reakcję, stosowne pomiary i decyzje w przypadku potencjalnych problemów technicznych spalarni.

Nawiązując do wypowiedzi p. Mariusza Gołębiewskiego (Dziennik Bałtycki 19.06.2013 r.), wyrażającego żal, że przedstawiciel ZUT nie został zaproszony na spotkanie w dniu 18.06.2013 r., informujemy, że spotkanie otwarte członków Stowarzyszenia nie miało z założenia charakteru debaty, a jedynie informacyjno-organizacyjny.
Jednocześnie, podchwytując ideę debaty, zwracamy się z propozycją jej organizacji z udziałem zaproszonych ekspertów, proponując początek września jako wstępny termin.