Wyniki kontroli WIOŚ

W połowie listopada zakończyła się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Zakładzie Utylizacyjnym w Szadółkach. Z tej okazji Zakład zorganizował konferencję prasową, na której można było dowiedzieć się, że kontrolujący sformułowali listę 26 zastrzeżeń związanych z jego funkcjonowaniem. Dopiero teraz udało nam się uzyskać nieco więcej informacji na ten temat.

Zastrzeżenia WIOŚ są bardzo poważne i w wielu punktach potwierdzają nasze wcześniejsze ustalenia prezentowane m.in. na naszej stronie internetowej.

W toku kontroli stwierdzono m.in. że:

  1. wierzchowina starej kwatery 800/2 nie jest dobrze uszczelniona, przez co jest źródłem niezorganizowanej emisji gazu wysypiskowego;
  2. nowa kwatera 800/1 nie posiada (choć powinna) instalacji do ujmowania gazu wysypiskowego;
  3. nie prowadzono pomiarów emisji i składu gazu wysypiskowego na kwaterze 800/1;
  4. sortownia i kompostownia pracuje w sposób odbiegający od zakładanego, przez co słabo przetworzone odpady są przyczyną uciążliwości odorowych;
  5. Zakład w sposób nierzetelny prowadzi dokumentację ilości i rodzajów odpadów;
  6. Zakład niewłaściwie magazynuje odpady azbestowe
  7. ścieki powstające w procesie mycia samochodów ciężarowych i pojazdów gąsienicowych nie są kierowane do podczyszczalni ścieków, lecz trafiają do gruntu.

Te i inne zastrzeżenia stały się dla WIOŚ podstawą do złożenia wniosku o przeprowadzenie przeglądu ekologicznego w Zakładzie Utylizacyjnym, który z mocy Ustawy o ochronie środowiska jest kompleksową kontrolą prowadzoną pod kątem zagrożeń środowiskowych. Jak wcześniej informowaliśmy podobny wniosek w tej sprawie został złożony przez nasze Stowarzyszenie już 24 października br.