Rada Interesariuszy 13 grudnia 2018

Grudniowa Rada została w całości poświęcona planom budowy spalarni odpadów komunalnych (Port Czystej Energii) w Gdańsku. Od paru tygodni znany jest nam projekt technologiczny zakładu oraz projekt Raportu Środowiskowego – tak więc byliśmy przygotowani do  przedstawienia  naszych  zastrzeżeń odnośnie tych dokumentów.

Nasze uwagi są następujące:

1. Brak ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej związanej z faktem iż planuje się budowę spalarni na niestabilnym podłożu, które składa się z odpadów – najprawdopodobniej komunalnych.
2. Analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu została wykonana przy zastosowaniu niedokładnego narzędzia analitycznego, nie uwzględniającego specyfiki lokalizacji spalarni – bogatej rzeźby terenu i licznych przeszkód terenowych oraz bez użycia dokładnych danych meteorologicznych dla wspomnianego obszaru.
3. Brak odpowiedniej retencji wód opadowych z chodników, jezdni i placów.
4. Brak systemu kontroli i redukcji amoniaku w spalinach.
5. Brak hermetycznej hali przetwarzania i składowania żużla.

Chcemy aby nasze uwagi przyczyniły się do odpowiednich zmian w dokumentacji projektowej zakładu oraz do przeprowadzenia badań i analiz wpływu przyjętych rozwiązań  projektowych na nasze zdrowie i stan środowiska.  Następne posiedzenie Rady Interesariuszy odbędzie się najprawdopodobniej już w styczniu. Po tym spotkaniu niezwłocznie poinformujemy Was o sytuacji na „spalarnianym froncie”.